TERMS OF SALES

Article 7 - Conditions of sale

The sales of goods by Mataro Advice are governed exclusively by these conditions of sale. Any clause appearing in the orders of our customers, contrary to these general conditions, are considered null and void. Any deviation from these general conditions must be agreed in writing by Mataro Advice.

Article 2 - Orders and offers.

Any order placed by a customer entails the total acceptance of these general conditions by this customer. Orders placed by the customer are binding on the latter and cannot be canceled by the latter. The offers and quotes made by Mataro Advice are without engagement. Only orders placed by the customer and accepted by Mataro Advice engage Mataro Advice

Article 3 - Terms of delivery.

The delivery date is given as an indication. A delay in delivery cannot be invoked by the customer to cancel or suspend his order or claim compensation. Ready orders are made available to the customer in our workshops. However, the customer wishing to be delivered must inform Mataro Advice when ordering; the costs and risks whatever they are resulting from the delivery are exclusively the responsibility of the customer. Likewise, any damage suffered by goods not collected on the scheduled delivery date shall be borne by the customer.

Article 4 - Complaints.

Any complaint must reach Mataro Advice by registered letter within 8 days of delivery. After this period, the goods are deemed to have been accepted by the customer. Under no circumstances may a complaint be invoked in order to delay the payment of an invoice or to offset an invoice due by the customer and an invoice due by Mataro Advice to the customer.

Article 5 - Liability.

In the event that a product sold by Mataro Advice is defective, Mataro Advice undertakes to replace it with a similar product of the same value. The commitment will only be applicable if the customer has informed Mataro Advice of the defect by registered letter within 8 days of delivery. In any case, Mataro Advice's liability will not exceed the replacement of the defective product. No compensation whatsoever, notmay be claimed from Mataro Advice for any reason whatsoever. Mataro Advice cannot be held responsible for indirect loss or damage. Differences in dimensions, tones, colors and execution are expressly tolerated with regard to the nature, composition of the products and their production in large quantities. In any case, the replacement of defective products will only take place if the defect occurs in more than 5% of the number of products purchased. Any goods transformed by the customer or a third party will never be replaced. Mataro Advice cannot be held responsible and only undertakes to replace a textile damaged during any printing or embroidery work when the textile has been purchased and supplied by Mataro Advice. Therefore, any work of

Article 6 - Terms of payment.

Payment is made in full cash upon collection of the goods or cash on delivery upon delivery, without discount unless otherwise agreed by Mataro Advice. The goods remain the property of Mataro Advice sa, until full payment. A deferred payment agreement is in all cases subject to the signing of a draft by the customer.

A défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant portera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 12 % l'an et sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 15 % avec un minimum de 50 e. Tout cheque refusé à l'encaissement donne lieu à d'une indemnité forfaitaire de 50 e en faveur de Mataro Advice  pour frais administratifs sans préju­dice des divers frais de justice pouvant découler d'une procédure engagée par Mataro Advice  en vue d'en obtenir le paiement. 11 en est de même pour tout défaut de paiement d'une traite. Dans ce cas, l'indemnité forfaitaire est fixée à 100 e.

Le défaut de paiement d'une facture à échéance annule le terme(s) accordé(s) pour le paie­ment d'autres marchandises et rend le paiement de ce dernier immédiatement exigible.

En cas de litige, les tribunaux de Gand sont seuls compétents.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel I - Verkoopsvoorwaarden.

De verkoop van goederen door Mataro Advice is uitsluitend onderworpen aan de onderhavige verkoopsvoorwaarden. Elke clausule opgenomen in de bestellingen van onze klanten, in strijd met de huidige algemene voorwaarden, wordt nietig en van generlei waarde beschouwd, waarbij de klant verzaakt bon stilzwijgende aanvaarding in te roepen. Elke afwijking aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet door Mataro Advice schriftelijk worden goedgekeurd.

Artikel 2 - Bestellingen en offertes.

Elke bestelling door een klant geplaatst houdt in dat de huidige algemene voorwaarden worden aanvaard. De geplaatste bestellingen verbinden de klant en mogen niet geannuleerd worden. De offertes en prijsaanbiedingen door Mataro Advice gemaakt zijn niet bindend, enkel de door Mataro Advice aanvaarde bestellingen verbinden deze laatste.

Artikel 3 - Leveringsvoorwaarden.

De leveringsdatum wordt louter ter indicatieve titel gegeven. Een vertraging in de levering  kan geen aanleiding zijn tot de annulatie of de schorsing van de bestelling, noch tot een eis tot schadevergoeding. De afgewerkte bestellingen worden ter beschikking van de klant gehouden in onze magazijnen. De klant die wenst dat zijn bestelling zou geleverd worden, dient dit mee te delen aan Mataro Advice bij het plaatsen van de bestelling. De kosten en eventuele risico's voortvloeiend uit deze levering, van welke aard zijn uitsluitend ten laste van de klant.. De kosten voor eventuele schade aan de op de leveringsdatum niet afgehaalde goederen zijn eveneens tan laste van de koper.

Artikel 4 - Klachten.

Elke klacht per aangetekend schrijven aan Mataro Advice te worden geformuleerd binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn wordt verondersteld dat de klant de goederen aanvaardt. Een klacht kan in geen geval ingeroepen worden om de betaling van een factuur uit te stellen of een compensatie te zijn tussen een factuur betaalbaar door de

klant aan Mataro Advice en een factuur betaalbaar door Mataro Advice aan de klant.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid.

In geval een product verkocht door Mataro Advice zou defect zijn, verbindt Mataro Advice zich er toe dit product te vervangen door een gelijkaardig product van dezelfde waarde. Dit zal echter slechts van toepassing zijn wanneer de klant Mataro Advice per aangetekend schrijven verwittigd heeft binnen de acht dagen na levering. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Mataro Advice verder gaan dan de vervanging van het defecte product. Er zal geen enkele vergoeding, van welke aard ook, kunnen gevraagd worden aan Mataro Advice uit welken hoofde dan ook.

Mataro Advice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of indirecte schade. Verschillen in afmetingen, tinten, kleuren of afwerking zijn toegelaten wat de aard van het product, de samenstelling en hun productie in grote hoeveelheden betreft, In elk geval zal de vervanging van defecte producten slechts plaatsvinden wanneer het defect zich voordoet in meer dan 5 % van het aantal aangekochte producten. Elk product dat door de klant of door een darde werd getransformeerd zal nooit worden vervangen. Mataro Advice kan niet aansprakelijk gesteld worden en verbind zich slechts tot vervanging van een tijdens eender welke opdruk of broderie wanneer het textiel werd gekocht bij en geleverd door Mataro Advice. Zodus zal elk drukwerk of broderie uitgevoerd op het textiel geleverd door de klant gedaan worden onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden.

De facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst of onder rembours bij de levering en dit zonder korting, behoudens andersluidend akkoord van Mataro Advice. De goederen blijven de eigendom van Mataro Advice tot aan de integrale betaling van de factuur. Een akkoord tot uitstel van betaling houdt geen schuldvernieuwing in en is in eik geval onderworpen aan de ondertekening van een wisselbrief door de klant.

ledere factuur die onbetaald blijft op haar vervaldag brengt, van rechtswege, door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een rente van 12 % per jaar op en zal vermeerderd worden met een forfaitaire onherleidbare vergoeding van 15 % met een minimum van 50e. Iedere cheque die bij de aanbieding geweigerd wordt, geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoe­ding van 50e voor administratieve kosten ten voordele van Mataro Advice, zonder afbreuk te doen aan de verschillende gerechtskosten die kunnen voortvloeien uit een rechtspleging ingeleid door Mataro Advice om de betaling van de cheque te verkrijgen.

Hetzelfde geldt voor de weigering van betaling van een wisselbrief.

In dit geval is de lump sum vergoeding vastgesteld op 100e. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden de modaliteiten toegestaan ​​voor andere producten geannuleerd en wordt de betaling van deze laatsten onmiddellijk opeisbaar.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.